CSS การกำหนดความกว้างของบรรทัด

กำหนดขนาดของบรรทัดโดยใช้คำสั่ง line-heigh เช่น #text-test1{ float:left; width:500px; height:200px; font-size:14px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height:1.5em; } โดยคำสั่งนี้สามารถใช้หน่อยได้สองแบบคือ line-height:1.5em; และ line-height:20px; หน่อย em ก็คือ ขนาดจำนวนเท่า ส่วน px ก็คือ จำนวนความละเอียดของหน้าจอ