เรียกใช้เขียน jQuery ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

การเรียกใช้ jQuery หรือ JavaScript Library ตัวอื่นๆตาม ต้องเรียกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั่น จะเรียกใช้ใน <head></head> หรือว่าด้านล่างสุดของ code แต่ต้องไม่อยู่นอก <body></body> เช่น ภาษา PHP เรา include ไฟล์ .php ต่างๆเข้ามา ไฟล์นั่นๆอาจใช้ Plugin ของ jQuery แต่เราไม่ต้อง เรียกใช้ jquery.js หรือ jquery.min.js อีกแล้ว เพราะเราได้เรียกใช้ไปบน <head> หรือ ข้างล่างสุดของ code ไปแล้ว ไม่จำเป็นต้อง เรียกใช้อีกรอบ เพราจะทำให้ Plugin ของ jQuery นั่นๆไม่ทำงาน*** ตัวอย่าง การเรียกใช้บน <head> <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Jquery</title> <script src="js/jquery.min.js"></script> </head> <body> </body> </html>   ตัวอย่าง การเรียกใช้ล่างสุดของ code แต่ต้องไม่อยู่นอก <body></body> *ข้อดีจะทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้น ข้อเสีย Plugin ของ jQuery บ้างตัวจะไม่สามารถทำงานได้ <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Jquery</title> ... </head> <body> ... ... ... <script src="js/jquery.min.js"></script> </body> </html>